מסמכים רשמיים

כניסה לקטלוג הרשמה

(success)
(success)

מסמכים רשמיים

הספריה המרכזית לעיוורים ובעלי לקויות בקריאה הינה עמותה רשומה (580030799) ופעילותה מתבססת על חוק העמותות. בהתאם לחוק, מתכנסים חברי העמותה אחת לשנה. באסיפה ניתן דיווח כללי על פעילותה השנתית של הספריה, רואה החשבון מציג את המאזן השנתי, ועדת הביקורת/ גוף מבקר מפרטים את מסקנותיהם. נבחרת הנהלה, וועדת ביקורת/גוף מבקר, מבקר עמותה ועוד.

פרוטוקול אסיפת החברים ומסמכים נוספים נשלחים לבדיקת רשם העמותות, המאשר את תקינות התנהלות העמותה בקבלת אישור ניהול תקין. 

מטרות הספריה, הגדרת אוכלוסיית היעד, סמכויות ההנהלה וועדת הביקורת/מבקר העמותה, מפורטים בתקנון הספריה.

תרומות לספריה מוכרות לפי פקודת מס הכנסה 46.

רואי חשבון הספריה - אהרון ואלעד גריזים.