מדיניות פרטיות

כניסה לקטלוג הרשמה

(success)
(success)

מדיניות פרטיות


מבוא
  1. הספריה המרכזית לעיוורים ובעלי לקויות קריאה (ע"ר) (להלן: "הספריה") מבקשת לשמור על פרטיותו של המשתמש באתר האינטרנט המופעל על  ידה באמצעות הכתובת –www.clfb.org.il (להלן: "האתר") בהתאם למדיניות הפרטיות המפורטת להלן.                                                            
  2. השימוש באתר הינו בהתאם למדיניות הפרטיות המוגדרת של הספריה ומעיד כי המשתמש קיבל על עצמו את כל תנאיה.                                              
  3.  מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסת לגברים ולנשים כאחד.                                                                               
  4.  הספריה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת, מכל סיבה וללא כל הודעה מראש.                                                                
  5. במסגרת שימוש המשתמש באתר ו/או מתן שירותי הספריה למשתמש, ייאסף או ייתכן וייאסף אצל הספריה מידע אודות המשתמש לרבות, אך לא רק,שם מלא, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל, מספרי טלפון, פרטי הזמנות, תרומות, מידע לצורכי אימות זיהוי פרטי "שם משתמש", כמו גם  מידע מקוון אודות המשתמש לרבות כתובת IP, קובצי "עוגיות", דפדפן ופעולות שבוצעו באתר.                                                                                        
  6. המידע אשר ייאסף או ייתכן וייאסף אודות המשתמש, כאמור, נועד על מנת לאפשר לספריה לספק את שירותיה למשתמש לרבות מתן תמיכה    ושירות עבור פעולות ההרשמה של המשתמש לאתר, ביצוע פעולות מגוונות באתר וביצוע תשלומים, פיתוח שירותים המוצעים ו/או אשר יוצעו על ידי הספריה למשתמש, בין באמצעות ניתוח נתונים,  סקרים ובין אחרים וכן פרסומיים שיווקיים, אימות זיהוי פרטי "שם המשתמש" וכיוצא באלה אחרים.                                                                                                                                                                                             
  7. הספריה אינה מספקת לצד שלישי פרטים הנאספים או אשר ייאספו אודות המשתמש, למעט לצד שלישי הנוגע ו/או הקשור למתן שירותיה של הספריהלמשתמש ו/או להעברת זכויותיה באתר לצד שלישי כלשהו ו/או על פי כל דין, בין בישראל ובין מחוצה לה. ראה סעיף 2.7.2 בתקנון שימוש באתר הספריה המרכזית לעיוורים.                                                                                                                                                         
  8. אתר הספריה עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים המופעלים ומתוחזקים על ידי צדדים שלישיים בהתאם למדיניות השימוש והפרטיות המוגדרות על ידם ולפיכך, הספריה לא תישא בכל אחריות שהיא, ללא יוצא מן הכלל, בגין כל קישור, מידע, שימוש ו/או אחר הנוגע להם מצד המשתמש.                                                                                                                                                                                               
  9. נרשם המשתמש לאתר הספריה, נותן הוא בזה את הסכמתו לספריה להשתמש בפרטיו לצורך שליחת פרסומים שיווקיים. המשתמש יהא רשאי להודיע לספריה, בכל עת, על חזרתו מהסכמתו לכך וזאת באמצעות פנייה לדוא"ל - info@clfb.org.il.                                                                 
  10. בכל שאלה ו/או הבהרה הדרושה למשתמש לעניין מדיניות הפרטיות, ניתן ליצור קשר עם לספריה באמצעות דוא"ל -  info@clfb.org.il .