תקנון אתר

כניסה לקטלוג הרשמה

(success)
(success)

תקנון שימוש באתר הספריה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה (ע"ר)

  1. כללי 
1.1    אתר האינטרנט של הספריה (להלן: "האתר") שפותח ומופעל ע"י הספריה המרכזית לעיוורים ובעלי לקויות קריאה (ע"ר מספר 580030799)
(להלן "הספריה") משמש כסביבה ספרייתית ושיווקית ברשת, הנגישה לכלל המשתמשים בהתאם לצרכיהם המשתנים. אתר הספריה הוקם ומופעל לצורך שיפור מתמיד של רמת השירות למנויי הספריה, העשרת התוכן הספרותי הנלווה, שכלול מנגנון איסוף התרומות וקבלת דמי שירות באמצעות מערכות פיננסיות מקוונות ומאובטחות ומחזק למעשה, את הקשר בין הספריה למשתמשי הקצה – מנויים, סביבה תומכת, תורמים ובעלי עניין שונים. 
1.2    בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה. 
1.3    הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש/גלישה  לרבות כל טרנזקציה כספית – תשלום/ רכישה/ תרומה שייעשו על ידך באתר ובאמצעותו, ויהוו את הבסיס המשפטי ליחסים בינך לבין הספריה, עקב כך, הנך מתבקש לקרוא בעיון תקנון זה במלואו לרבות את מדיניות השמירה על פרטיות.  
         למען בהירות הדברים והסר ספק, הגלישה באתר ו/או השימוש בחומרים שמקורם באתר הספריה ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו ו/או ביצוע תרומה מקוונת, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.4    הספריה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי.  

2.      פעולות באתר
2.1    גלישה באמצעות האתר- האתר פתוח לכלל הציבור בהתאם למפורט להלן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של הספריה. 
2.2    השאלת ספרים/ כותרים/ חומרים אחרים באמצעות האתר
2.2.1    כלל הפעילויות הספרייתיות קרי – השאלת ספרים, עיתונים וכו', פתוחה וזמינה למנויי הספריה שאושרו על ידי הספריה בלבד. ייתכן והספריה תבחר להגביל את פעילותם המקוונת של קבוצת מנויים, והזכות לכך שמורה לה בלבד. 
2.2.2    שירותי ההשאלה של הספריה זמינים לציבור המנויים של הספריה בלבד, שהינם בעלי לקות ראייה או קריאה ואשר הציגו את האישורים                       הרלוונטיים המפורטים באתר הספריה או שנמסרו למנוי בעל פה. ללא הצגת אישור מתאים, תקין וחוקי, אין הספריה יכולה לשרת את האדם הפונה המבקש להיות מנוי. 
            במידה וחל שינוי ביכולת הראייה או הקריאה של המנוי, באחריותו לדווח לספריה על השינוי האמור במצבו ובמידה והוא חפץ להמשיך את התקשרותו כמנוי עם הספריה, עליו להמציא את האישורים המתאימים. 
2.2.5    השאלת חומרים מאתר הספריה מותרת לשימוש פרטי בלבד של מנויי הספריה. לצורך השאלת חומרים באמצעות הורדה (download), על המנוי להזדהות ולאשר כי הפריט הוא לשימושו האישי וכי הוא אינו מעבירו לצד שלישי. 
            כל אדם שיבצע שימוש בפריט שהורד בכל צורה שהיא מהאתר, שאינו לשימושו האישי עובר על חוק התאמת יצירות, ביצועים ושידורים לאנשים  עם מוגבלות (תיקוני חקיקה), התשע"ד 2014 ועל נהלי הספריה. כמו כן, רשאית הספריה לנקוט כלפיו בהליך משפטי ואף להפסקת המנוי שלו.
2.3    תשלום דמי שירות/ ביצוע רכישה/ מתן תרומה באמצעות האתר 
2.3.1    הספריה מאפשרת לשלם דמי שירות ולתרום לעמותה באמצעות האתר.
2.3.2    מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע הספריה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור הפעולה  ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה ואושרה, תוצא לך קבלה בהתאם לסוג התשלום כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני שמסרת על ביצוע הפעולה.
2.3.3    במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יצור קשר נציג הספריה עם המנוי  לצורך השלמת הפעולה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה.
2.3.4    דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כ"א נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל הספריה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה. בכל מקרה יובהר, כי בנוגע למשלוח פיזי של חומרים המופקים בספריה בעבור מנוייה, באשר למשלוח בגבולות מדינת ישראל, ישלחו החבילות למנויים באמצעות שירות דואר שליחים. 
שירות זה יינתן למנויי הספריה ללא עלות, כל עוד השירות יינתן לספריה ללא עלות מצד הספק המבצע או שייקבע גורם מממן אחר. באשר לשליחת החומרים מחוץ למנוייה שבתפוצות, הספריה מצידה תעשה מאמץ להיעזר בשירותים שונים שמציעה המדינה, על מנת לספק את המשלוח למנוייה ללא עלות. לציין, שבנוגע לדבר דואר היוצא מגבולות המדינה, במידה והמנוי מבקש לקבל את החבילה תוך זמן קצר יותר מזה המתאפשר על ידי שירות שניתן לספריה ללא עלות ו/או שלספריה אין כלל יכולת לשלוח את החומרים למנוי ללא עלויות מצידה, ייתכן ואלו יושתו על המנוי, בכפוף לאישורו. 
2.3.5    מקום ביצוע העסקה, לכל דבר וענין, תחשב העיר תל אביב, גם במקרה בו בחר המנוי, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח. 
2.3.6    הספריה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן, עם זאת במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, הספריה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. 
2.3.7    ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה
א)     מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.
ב)    הספריה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: 
1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור מוצר.
2. אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכש ו/או צד ג' כלשהו.
3. אם יתברר לספריה כי הרוכש עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות מהספריה לצד ג' ו/או לסחור בו.
4. הודעה על ביטול המכירה תימסר לרוכש בטלפון ו/או בכתב לכתובתו. 
2.4    אחריות - הספריה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של  הספריה בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הרוכש. למען הזהירות והסר כל ספק, הספריה אינה אחראית לכל הפרעה ו/או כשל ו/או שגיאה ו/או טעות ו/או החסרה באתר ו/או בתכניו של האתר ו/או בנתוניו ו/או ביישומיו השונים ו/או בפעילותו לרבות בגין כל נזק אשר ייגרם לרכושו של המשתמש לרבות מחשבו ו/או כל ציוד קצה אחר בשימושו של המשתמש.
2.5    אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית,סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של הספריה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן הספריה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
         לציין כי חלק מהתוכן הכתוב באתר מקורו באתרים שתוכנם חופשי ופתוח לשימוש הציבור קרי אתר uli קטלוג מאוחד ישראלי . במידת הצורך, ניתן קרדיט לכותב המקורי בגוף המאמר. 
2.6    רישומי המחשב של הספריה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
2.7    שירותי תמיכה - הספריה מספקת למנוייה שירותי תמיכה טכניים באמצעות ארגון "מגדלאור" המשמש כספק של הספריה.
2.7.1    הספריה רשאית להפסיק שירות זה בכל עת או להחליף את הספק המבצע.
2.7.2    מנוי הבוחר לבצע התקשרות עם שירותי התמיכה הטכניים של הספריה, מסכים בזאת כי ספק התמיכה ישמור במערכות המחשוב שלו את        
            פרטיו האישיים של המנוי אותם מסר לו המנוי בעצמו (בין אם פנה בטלפון או בדואר אלקטרוני). הספריה מצידה לא תעביר מידע נוסף אודות המנוי. 

3.      שונות
3.1    פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב - יפו, בלבד. 
3.2    התקנון עודכן לאחרונה בתאריך  06/05/2015  וניתן לשינוי בכל עת ע"י הספריה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
3.3    סמכות השיפוט בכל הנוגע לתקנון זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד.


 גלישה מהנה, צוות הספריה