Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

בין יהודים לשומרונים - אידאולוגיה ומציאות בספרות הפולמוסית שבמקרא Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: כץ, ישראל

Formats: Format iconMP3  MP3
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: Bible,History,The land of Israel,Non-fiction
Publisher: כרמל
Publishing year: 2020
Narrator: בועז אמיר
Length: 06:22 Hours / 237 Pages

Book summary:

בימי שיבת ציון התעוררה מחלוקת מרירה בין השבים לציון מגולת בבל בראשות עזרא ונחמיה ובין שרידי אלה שלא יצאו לגולה. השבים ייסדו יהדות חדשה, בעוד האוכלוסייה שנשארה בארץ החזיקה באמונתה, שכללה גם יסודות פולתאיסטיים. בתחילה גברה יד הבדלנים שהרחיקו את האוכלוסייה הנשארת מפעולות השיקום ובניית המקדש. כתוצאה מכך את הנשארים בארץ עצבו קווים דתיים חדשים שיהפכו את הקבוצה הזאת לכת השומרונים. פרק י"ז במלכים ב' טוען שנשארי יהודה וישראל הם גויים שהושיב מלך אשור בארץ וכי כל האוכלוסייה הישראלית והיהודאית הוגלתה לאשור. הספר עוסק בדרכים בהם נקט המחקר והמחבר בחשיפת התיעוד המגמתי הזה שהוא זיוף. מתברר כי "השומרונים" הם אכן שרידי יהודה וישראל שלא הוגלו מן הארץ, אשר בתהליך התגבשותם, חזרו למסורות עתיקות כמו האמונה בקדושת הר גריזים במקום ירושלים, דחיית התורה שבעל-פה. "התורה השומרונית" כוללת רק את החומש כי בנביאים ובכתובים נזכרת ירושלים ולא נזכר הר גריזים. השומרונים הם אחינו, בשר מבשרנו.


 
 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

תנ"ך. כתובים. חמש מגילות

חמש מגילות: רות, קוהלת, שיר השירים, איכה, אסתר. הטקסט מתוך אתר "תורת אמת".

more information

פירוש על קהלת

פירוש על ספר קהלת, נערך מתוך שיעורים לנשים בבית אל. המקורות הם בעיקר חז"ל, המפרשים הראשונים, וגם מצודת דוד לרבי דוד הלל אלטאל.

more information

עד היום הזה - שאלות יסוד בלימוד תנ"ך

מאז ימי ההשכלה נחלקו לומדי התנ"ך לשתי קבוצות עיקריות: אלו המאמינים בקדושתם של ספרי המקרא ובמקורם האלוהי ואלו המתייחסים אל התנ"ך כאל יצירה ספרותית אנושית. בני הקבוצה הראשונה התעלמו בדרך כלל מטענותיהם של מבקרי המקרא, ואילו בני הקבוצה השנייה חידדו עוד יותר את עמדתם. בדורות האחרונים חל מפנה בחלוקה זו, עת עולם הישיבות הציוני-דתי שב לעסוק בהעמק...

more information