Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

מדרש רבה - שמות - עם הפירושים עץ יוסף, ענף יוסף, יד יוסף Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: זונדל חנוך - מפרש

Formats: Format iconMP3  MP3
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: Bible,Judaism
Publisher: וגשל
Narrator: בועז אמיר
Length: 40:51 Hours / שכ Pages

Book summary:

מדרש רבא על שמות, עם הפירושים עץ יוסף, ענף יוסף ויד יוסף, במהדורה חדשה מפוארת ומשוכללת מוגהת ומתוקנת, מאת חנוך זונדל בן יוסף מביאליסטאק. חלק מתוך מדרש רבה לחמישה חומשי תורה וחמש מגילות.


 
 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

ספר הפרשיות - ספר ויקרא, כרך ראשון, ויקרא - מצורע

דברי חכמים ראשונים ואחרונים על פרשיות השבוע, ויקרא-מצורע. מלוקטים, מבוארים וערוכים בידי אליהו כי טוב.

more information

תנ"ך. כתובים. תהילים

בכתיב המסורה, מנוקד לפי הכתר וכתבי היד הקרובים לו, מהדורת אייר התשע"ב, מכון ממרא

more information

סוד מדרש התולדות - חלק ט - אדם הראשון וחוה סוגיות יסוד בבירור הזהות האנושית

דמותם של אדם הראשון וחוה הם הנושאים העיקריים של הכרך התשיעי של סדרת הספרים "סוד מדרש התולדות". בספר זה דן הרב אשכנזי זצ"ל (1996-1922) במאפייני ובנטיות הזהות האנושית, בתקופה של חידוש הממד האוניברסלי של הזהות העברית בארץ ישראל. במרכז הספר עומדת השאלה: מדוע מצאה לנכון התורה להתחיל מ"בראשית", מהסיפורים על אודות האדם הראשון וחוה, ולא מסיפורו ש...

more information

פרשת דרכים - מבט ארכאולוגי וגאוגרפי בפרשיות השבוע

בעזרת מחקר ארכאולוגי וגאוגרפי מקורי מתמודד הארכאולוג יצחק מייטליס עם שאלות, מברר מושגים ומסביר תופעות נעלמות המופיעות בפרשות השבוע. מי היו העברים הקדמונים ומה הקשר ביניהם לאבות האומה? מי היו האמנים הנסתרים של המשכן? כיצד נראו פני העיר המקראית ומה אפיין את מראה הבית הישראלי? תשובותיו המפתיעות של מייטליס מספרות סיפור מרתק המאיר באור חדש את ...

more information