Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

תיקו - 101 ויכוחים גדולים של היהדות Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: נבון, חיים

Formats: Format iconMP3  MP3
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: Judaism
Publisher: משכל
Publishing year: 2014
Narrator: בועז אמיר
Length: 07:30 Hours / 251 Pages

Book summary:

מה השם של השם? • האם יש מזל לישראל? • מתי יבוא המשיח? • האם אלוהים דואג לבעלי החיים? • מה יקרה בתחיית המתים? • מי כתב את ספר הזוהר? • איפה אלוהים? • האם לומדי תורה צריכים לשרת בצבא? האם קיימים שדים? • האם מותר לנשים לתקוע בשופר? • האם כדאי לפקח על המחירים? • באיזה צבע התכלת? תיקו מציג באופן מחכים ומחויך 101 ויכוחים, שנלקטו מתוך 3,500 שנות ויכוחים ומחלוקות - מגיבורי התנ"ך ועד ימינו. בכל הדורות נהגו יהודים להתווכח ולהתפלמס, ולעתים קרובות גם נהנו מזה. תיקו נוגע בדנ"א של תרבות המחלוקת היהודית, שהעשירה לאורך הדורות את עמנו, ואת התרבות האנושית כולה.


 
 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

סידור שירה חדשה - נוסח ספרד

סדר התפילות - לכל ימות השנה ולראשי חדשים. נוסח ספרד. עם הקריאות וההפטרות לשלוש רגלים.

more information

סידור עבודת השם השלם - לפי נוסח עדות המזרח והספרדים, עם הלכות, תיקונים והערות

כל תפילות החול השבת והמועדים לפי נוסח עדות המזרח והספרדים. מצולם בהגדלה.

more information

סידור רינת ישראל - נוסח ספרד

תוכן: שער הבוקר, שער הברכות, שער מנחה ומעריב, שער שבת, סדר מוציא שבת, שער ראש חודש, שער שלוש רגלים, שער ימי ההודאות, שער הסליחות, שער הקריאות בתורה וההפטרות. ערוך מסודר ומבואר בידי שלמה טל. מהדורה חדשה ההדיר יואל קטן. מצולם בהגדלה.

more information

עטרת זקנים - עיון מחודש בתולדותיהם של חכמים

עטרת זקנים עוסק בחקר תולדותיהם של כמה מחכמי ההלכה הנודעים בימי הביניים בצרפת, בגרמניה ובספרד. הדיון בספר מתמקד בביוגרפיות עצמן, בניסיון לפתור שאלות קשות שמנסרות בעולם המחקר זה שנים רבות. מחברו מבקש להסתמך בו על דברי קודמיו כדי להוסיף עליהם נדבך חדש, אך לוודא תחילה שהיסודות הראשונים הונחו כהוגן ואיננו משתתפים בבנייתו של מגדל עקום, שעתיד לק...

more information