תקנון מבצע חבר מביא חבר

כניסה לקטלוג הרשמה

(success)
(success)

תקנון מבצע חבר מביא חבר 2019

 1. הספריה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה (ע"ר) (להלן: "הספריה") מעוניינת להרחיב את מעגל מנוייה כדי לקדם את חזונה - לסייע לכל אדם הזקוק להנגשת תרבות בשל לקות ראייה או קריאה.
 2. לצורך קידום חזונה, כאמור לעיל, מבקשת הספריה לקיים החל מיום שני ה- 21.1.19 בשעה 08:00 וכלה ביום חמישי ה- 7.2.19 בשעה 08:00, פעילות נושאת פרס (להלן: "הפעילות") במסגרתה ישתתפו, המעוניינים בכך, שהינם בני 18 ומעלה, שימליצו על אנשים עם לקויות ראיה ו/או קריאה ואלה יהפכו בפועל להיות מנויים בספריה, והכול בכפוף להוראות סעיף זה בפרט ותקנון זה בכלל.
  • המשתתפים בפעילות חייבים להיות מנויים רשומים בספריה בעצמם. 
  • הפעילות אסורה לעובדי הספריה ובני משפחתם.
  • במידה והמשתתפים בפעילות המליצו על אדם הרשום כבר בספריה כמנוי, המלצתם לא תתקבל. 
  • באחריות המשתתפים לעדכן את המומלצים כי הם נתנו את שמם ומספרי הטלפון שלהם לספריה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. 
  • במידה ובמהלך הפעילות המליץ משתתף א' על אדם מסוים, ולאחר מכן משתתף ב' המליץ על אותו אדם, ההמלצה הראשונה שהתקבלה בספריה היא זו שתחשב ותיספר. 
  • רק המלצה שתתקבל דרך דף הנחיתה של הפעילות, התכלול את כל שדות ההרשמה כמפורט בעמוד נחיתה של הקמפיין בזמן מילוי הטופס, תיחשב כהמלצה הנספרת למטרת הפעילות. 
  • רק המלצה שבעקבותיה יתבצע ישום בפועל של האדם המומלץ כולל הצגת אישור זכאות רלוונטי, תיחשב כהמלצה הנספרת למטרת הפעילות. 
  • כל המלצה שתענה על כל התנאים המפורטים לעיל, תסומן במאגר ההמלצות של התחרות כ"המלצה מאושרת".
 3. בתאריך ה7.3.19, תבחר הספריה באופן רנדומלי המלצה מאושרת אחת מבין מאגר ההמלצות שהתקבלו במהלך הפעילות. המשתתף שהמליץ את אותה ההמלצה המאושרת, יזכה בפרס – רמקול נייד כולל בלוטות' של חברת Bose (להלן: "הפרס"), והכול בתנאי שהמשתתף עמד בכל התנאים להשתתפות בפעילות לפי הוראות תקנון זה. דגם הפרס ייקבע על ידי הספריה. פרסום הזוכה יעשה בתאריך 7.3.19, או במועד אחר, לשיקול דעת העמותה. 
 4. השתתפות בפעילות מעידה כי המשתתף קרא או שניתנה לו ההזדמנות לקרוא את הוראות תקנון זה וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראות תקנון זה, ללא כל סייג.
 5. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לגברים ולנשים כאחד.
 6. בעת סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים הנוגעים ו/או הקשורים לפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.
 7. הספריה שומרת לעצמה הזכות להפסיק ו/או לבטל את הפעילות, כולה או מקצתה, לשנות את תנאי תקנון זה לרבות תנאי הפעילות ו/או הוראות הפעילות, כולה או מקצתה ו/או להאריך את תקופת הפעילות וזאת, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, והכול בין אם בשל תקלה ו/או הפרעה ו/או שיבוש ו/או טעות ובין אם מכל סיבה אחרת שהספריה תימצא לנכון.
 8. הספריה לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או הפרעה ו/או שיבוש ו/או טעות ו/או מניעה כלשהי לרבות כזו שמקורה בתשתית אינטרנטית ו/או באספקת רשת אינטרנטית ו/או בתקשורת ו/או בתשתית אחרת, בין אם מנעה השתתפות בפעילות ובין אם לאו, וממילא לא תישא בשל כך בכל אחריות לאמור לרבות איזה נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או אחר שייגרם, אם ייגרם, למשתתף בפעילות.
 9. בחירת המשתתף הזוכה בפרס מבין כלל המשתתפים בפעילות תיעשה באמצעות קובץ מחשב אשר יכלול את שמות המשתתפים בפעילות מתוכו יבחר באופן רנדומלי, באמצעות פונקציה/נוסחה מתאימה, שם אחד של משתתף אשר יוגדר כזוכה בפרס (בכפוף לעמידתו בכל הוראת תקנון זה לרבות תנאי ההשתתפות בפעילות). פעולת הבחירה האמורה תבוצע בפיקוח עורך-דין או רואה-חשבון.
 10. למען הסר ספק, מובהר ומודגש בזה כי הספריה שומרת לעצמה הזכות שלא לאפשר ו/או לפסול השתתפות ו/או זכייה של משתתף בפעילות שיתברר כי אינו עומד בכלל התנאים המוגדרים בתקנון זה לצורך השתתפותו בפעילות.
 11. מובהר בזה כי השתתפות בפעילות משמעה אישור מראש של המשתתף לספריה לפרסם את פרטיו לרבות שמו הפרטי, שם משפחתו, כתובתו וכל פרט אחר שמסר המשתתף ו/או המופיע בעמוד הפייסבוק האישי של המשתתף כמו גם ליצירת קשר עמו ולחלוקת הפרס במידה וייבחר כזוכה וכי אין ולא תהינה למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, כלפי הספריה לעניין זה.
 12. כמו-כן, המשתתף בפעילות מאשר בזה כי ידועה לו משמעות עמידתו בתנאי הפעילות לרבות בהיבט של הנגישות לפרטיו האישיים לרבות לשמו הפרטי, לשם משפחתו ולכתובתו (לרבות כתובת דוא"ל).
 13. המשתתף בפעילות מאשר בזה כי היה וייבחר כזוכה תהא הספריה רשאית לפרסם את דבר זכייתו, בהתאם לפרטיו האישיים האמורים, בעמוד הפייסבוק של הספריה, באתר הספריה ובכל אמצעי תקשורת אחרים בהם משתמשת הספריה בשוטף.
 14. זכייה של משתתף בפעילות תהא כפופה להוראות תקנון זה לרבות עמידתו של המשתתף בהתאם לכל תנאיה. האחריות למסירת פרטים מדויקים לרבות לצורך יצירת קשר עם המשתתף וחלוקת הפרס למשתתף שייבחר כזוכה הינה על המשתתף בלבד וכי אין ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, כלפי הספריה לעניין זה.
 15. משתתף שייבחר כזוכה בפרס יקבל הודעה על כך באמצעות תגובה מתאימה אשר תינתן לו באמצעות הפייסבוק ו/או בכל דרך ו/או צורה אחרת שהספריה תימצא לנכון, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, והפרס ניתן יהיה למימוש על-ידי הזוכה במהלך שנת 2019.
 16. משתתף אשר הודע לו דבר זכייתו כאמור, יעביר כתגובה להודעה על זכייתו ו/או בכל דרך אחרת שתוגדר לו על-ידי הספריה פרטים נוספים, ככל שיהיו דרושים לספריה, על-פי שיקול דעתה, לצורך מימוש הפרס בהתאם להוראות, כפי שיימסרו לו.
 17. משתתף אשר זכה ולא יעביר כתגובה להודעה האמורה את פרטיו המלאים לצורך מימוש הפרס בתוך 14 ימים מיום שהודע לו על כך ו/או משתתף אשר יתברר כי לא עמד בתנאי הפעילות לפי תקנון זה, תהא הספריה רשאית לפסול את זכייתו, לשלול את זכייתו בפרס ולבחור בזוכה אחר.
 18. עצם ההשתתפות בפעילות אינה מעידה על עמידתו של המשתתף בכל תנאי הפעילות לעיל.
 19. הזכייה בפרס אינה ניתנת לשינוי, להחלפה או להמרה בכסף או בשווה כסף.
 20. הספריה שומרת לעצמה הזכות לשנות את הפרס, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, ובלבד שטרם נבחר המשתתף הזוכה בפרס.
 21. הספריה לא תהא אחראית לאספקתו של הפרס בפועל ו/או לטיבו ו/או לאיכותו ו/או למועד אספקתו למשתתף זוכה והמשתתף הזוכה פוטר בזה את הספריה מכול אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או תקלה ו/או שיבוש ו/או מניעה ו/או פגם ו/או איחור אשר ייגרם בשל כך.
 22. מובהר בזה כי הזכייה בפרס הינה, אך ורק, בהתאם למוגדר בתקנון זה וכל הוצאה אחרת נוספת הנוגעת ו/או הקשורה לכך לרבות במימושו של הפרס, תחול על המשתתף הזוכה בלבד.
 23. סמכות השיפוט בכל הנוגע לאכיפת הוראות תקנון זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד וזאת על-פי הדין הישראלי בלבד.
 24. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי ומנהלי הספריה ובני משפחותיהם ועל הגורם המפקח (עורך-דין או רואה-חשבון).
 25. ניתן לפנות בכל שאלה הנוגעת לפעילות לנציג הספריה בדוא"ל: info@clfb.org.il